2020-21 Güz dönemi itibarı ile Sosyal Hizmet bölümü öğrencilerimizin Çift Anadal yapabileceği programlar, sık sorulan sorular ve eğitim müfredatı bilgileri ekte sunulmuştur.
Öğrencilerimize önemle duyurulur.


Çift Anadal Yapılabilecek Programlar


Öğrencinin Anadal Birimi ve Bölümü Çift Anadal Yapılabilecek Birim ve Bölüm
Sandıklı UBYO Sosyal Hizmet Sandıklı UBYO Çocuk Gelişimi
Sandıklı UBYO Sosyal Hizmet Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sandıklı UBYO Sosyal Hizmet
 Sandıklı UBYO Çocuk Gelişimi Sandıklı UBYO Sosyal Hizmet

Afyon Kocatepe Üniversitesi Çift Anadal Programları Yönergesi


Çift Anadal Programlarıyla İlgili Sık Sorulan Sorular


1. Çift Anadal Nedir?

Çift Anadal Programı (ÇAP), lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans veya ön lisans programında, ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir ön lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak diploma almalarını sağlayan programdır.


2. Çift Anadal Programları Nasıl Açılır?

Her eğitim öğretim yılı başında ilgili bölümlerin, fakülte ve yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile lisans programlarında çift anadal programı açılır.


3. Çift Anadal Programlarına Ne Zaman Başvurabilir?
Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında başvurabilir.


4. Çift Anadal Programlarına Başvurular Hangi Tarihlerde ve Nereye Yapılır?
Çift anadal programına başvurular üniversite senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ve transkript ile ilgili birime yapılır.


5. Çift Anadal Programlarına Kimler Başvurabilir?
Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler ve öğrenciler de aşağıdaki şartlar kapsamında başvuru yapabilir. Ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.


6. Çift Anadal Programına Başvuran Öğrencinin Aldığı Tüm Derslerden Başarılı Olması Gerekli Midir?
Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.


7. Aynı Anda Birden Fazla Çift Anadal Başvurusu Olur Mu?
Aynı anda birden fazla çift anadal başvurusu yapılamaz.


8. Çift Anadal Programlarına Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?
Çift anadal programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları senato tarafından belirlenen kayıt tarihlerinde gerçekleştirilir.


9. Çift Anadal Programında Kaç Kredi Ders Alınır?
Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları ana lisans programından almış olduğu eşdeğer dersler ile en az 60 ECTS olmak kaydı ile çift anadal programında alması gerekli zorunlu derslerin toplamı 240 ECTS olması zorunludur.
Anadal ve Çift anadal programından öğrencinin bir yarıyılda alması gereken ders akts toplamı 45 AKTS’ yi geçemez.


10. Çift Anadal Programının Tüm Derslerini Almak Gerekli Midir?
Çift Anadal Programı ilgili bölümün anadal programının tüm derslerini kapsar.

11. Çift Anadal Programında Mezun Olma Koşulları Nelerdir?
Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2,50 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,25’in altına kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2,25’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.


12. Çift Anadal Programlarında Sorumlu Olunan Dersler Nelerdir?
  • Sosyal Hizmet bölümünde Çift Anadal yapacak Sosyoloji Bölümü öğrencileri ÇAP Eğitim Müfredatı
  • Sosyoloji Bölümünde  Çift Anadal yapacak Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri için  ÇAP Eğitim Müfredatı
  • Çocuk Gelişimi bölümünde  Çift Anadal yapacak Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri için  ÇAP Eğitim Müfredatı
  • Sosyal Hizmet bölümünde Çift Anadal yapacak Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri için  ÇAP Eğitim Müfredatı

13. Çift Anadal Programından Alınan Dersler Transkripte Gösterilir Mi?

İki programa birden kabul edilebilecek ortak dersler bölümler arasında belirlenir ve öğrencinin çift anadal programına kabulüne ilişkin Birim Yönetim Kurulu kararlarıyla kesinleştirilir. Ortak dersler her iki lisans programındaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki not durum belgesinde gösterilir.


14. Çift Anadal Programında Kayıt Dondurulabilir Mi?

Öğrencinin öğrenim haklarını saklı tutma isteği bu programlar için de geçerli sayılır. Bu programlarda ders açılmaması ya da çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere, Birim Yönetim Kurulu onayı ile yarıyıl izni verilebilir ve bu süre bu programları bitirmek için öngörülen süreye dahil edilmez.


15. Çift Anadal Programından Ayrılmak Mümkün Mü?

Öğrenci kendi isteği ile çift anadal programından ayrılabilir.

Çift anadal programına kayıt yaptıranlardan en az 30 AKTS olmak kaydı ile BYK tarafından belirlenecek AKTS miktarı kadar müfredatı başardıktan sonra bu programdan ayrılanlara talep etmeleri halinde “Yandal Sertifikası” verilir. Çift anadal programından ilişiği kesilen ve “Yandal Sertifikası” almak için yeterli AKTS miktarına ulaşamayan öğrencinin anadal programına kabul edilmeyen ikinci anadaldan başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde müfredat dışı ders olarak gösterilir.


16. Çift Anadal Programının Ne Kadar Sürede Tamamlanması Gerekir?

Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal programlarını bitiremeyen öğrenciler, bu programı tamamlamak için tanınan ek süre boyunca devam ettiği bölüme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini 2547 sayılı yasanın 46. Maddesi hükümleri doğrultusunda öderler. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

28 September 2020, Monday 3074 kez görüntülendi