Tarihçe

2017 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu çatısı altında Çocuk Gelişimi adıyla kurulan bölümümüz, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi itibarıyla öğrenci kabul ederek lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Bölümümüz, eğitim-öğretim faaliyetlerini 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi ile sürdürmektedir.

Misyonumuz

0-18 yaş arasındaki normal, özel gereksinimi olan, suça sürüklenen, hastanede yatan veya korunmaya muhtaç tüm çocukların gelişimlerini çok yönlü olarak değerlendirecek; destek programları geliştirecek, uygulayacak ve takip edecek; risk altındaki çocuklara ve ailelerine destek sağlayacak bilgi ve becerilerle donatılmış çocuk gelişimciler yetiştirmek ve yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarının toplum yararına kullanılmasını sağlamaktır.

Vizyonumuz

Çocuk gelişimi alanı ile ilgili farklı sektörlerde (sağlık ve eğitim gibi) çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip çocuk gelişimciler yetiştirmek, bu amaca ulaşabilmek için eğitimde öğrenci merkezli uygulamaları ve kaliteyi en üst düzeye taşımaktır.

Çocuk Gelişimi Programı Nedir?

Çocuk Gelişimi Programı, çocuğun doğumdan yetişkinliğe kadar olan süreçte biyolojik, psikolojik ve duygusal açıdan yaşadığı değişiklikleri konu alan eğitim, psikoloji ve sağlık bilimleri disiplinleriyle ilişkili akademik bir programdır.

Programın Amacı

Çocuk Gelişimi Programımız, 4 yıllık lisans eğitimi süresince, 0-18 yaş arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarına (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) yönelik tarama, değerlendirme ve tanılama yapmaya yönelik, teorik ve uygulamalı müfredatı ile geniş çerçevede bir eğitim sunmaktadır. Amacımız, etik değerlere bağlı, çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans Derecesi (Bachelors of Science)

Eğitim-Öğretim Programı

Programımız kuramsal bilgiyi uygulama imkânı veren müfredata sahiptir.

İlk iki yıl, Sosyoloji, Psikoloji, Özel Eğitim, İstatistik, Nörolojik Gelişim, Bilişsel Gelişim, Gelişim Psikolojisi, Araştırma Teknikleri, Aile Yaşam Döngüsü gibi temel dersler ve gelişim alanlarına yönelik kuramsal bilgiler verilmektedir.

Üçüncü yıl, Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Gelişimsel Psikopatoloji, Erken Müdahale, Uygulamalı Araştırma gibi gelişim alanlarına yönelik tarama, değerlendirme, tanılama ve bilimsel araştırma yapmaya yönelik dersler verilmektedir. Ayrıca birinci sınıftan başlayarak her yarıyılda, ilgi duydukları alanlarda öğrencilere kendilerini geliştirme imkânı tanıyan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Dördüncü yıl öğrencilerimiz, ‘’Çocuk Gelişimi Uygulaması’’ ve ‘’İşbaşında Çocuk Gelişimi Eğitimi’’ derslerini hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar diğer kamu ve özel kuruluşlarda alarak eğitimlerini tamamlamaktadır. Uygulamaya yönelik bu dersler sayesinde öğrencilerimiz, eğitim-öğretim programlarında yer alan konuları uygulama içinde görme ve meslekleri ile ilgili kazanmış oldukları bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek iş ortamı içinde uygulayabilme fırsatı bulmaktadırlar.

Çift Anadal Programları

Öğrencilerimizin, Psikoloji ve Sosyal Hizmet bölümleri ile çift anadal yapma imkânı bulunmaktadır.

Mesleki ve Kişisel Gelişime Yönelik Faaliyetler

Bölümümüzün, Sandıklı Anaokulları ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde, öğrencilerimiz dönem içerisinde okullarda mesleki gelişimlerine yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Bununla birlikte, bölümümüzde öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik seminerler, konferanslar, bölüm toplantıları, dönem sonu sunumları, çeşitli kurumlara ziyaretler, çocuklara yönelik şarkı ve çizgi hikayeler hazırlama gibi çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir.

Mezunların Mesleki Profili

4 yıllık lisans eğitimleri sonunda mezunlarımız, çeşitli özel ve kamu kurumlarında ‘Çocuk Gelişimcisi’ olarak görev yapmaktadırlar. Mezunlarımız, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yuva ve kreşlerde çocuk gelişimi elemanı, çocuk hastanesi ve ana – çocuk sağlığı merkezlerinde sağlam çocuğun fiziki ve ruhsal gelişiminin incelenmesinde danışman, televizyon ve radyo çocuk programları yapımcısı, çocuk kitapları ve benzeri materyal hazırlamada kitle haberleşme danışmanı olarak çalışabilmektedirler.

Programın Öğretim Amaçları

PÖA1: 0-18 yaş arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suçlu çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarına (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) yönelik tarama, değerlendirme ve tanılama yapmaya yönelik, teorik ve uygulamalı müfredatı ile geniş çerçevede bir eğitim sunmaktır.
PÖA2: Etik değerlere bağlı, çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektir.
PÖA3: Eğitimde öğrenci merkezli uygulamaları ve kaliteyi en üst düzeye taşımaktır.
PÖA4: Yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarının toplum yararına kullanılmasını sağlamaktır.

Bölüm Özgörevleri

Eğitim ve sağlık kurum ve kuruluşlarında çocuk merkezli bir anlayışa dayanan çocuk gelişim uzmanları ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev alabilecek bilim insanları yetiştirmek.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış olmakla birlikte, Sınavlar, Ölçme değerlendirme ve mezuniyet koşulları temel olarak; Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenir/yapılır.
Bu doğrultuda program, öğrencilerinin katılacağı/katılması muhtemel sınavlar; ara sınav/yıl sonu sınavı, staj sonu değerlendirme, bütünleme sınavı ve mazeret sınavıdır. Notların belirlenmesinde Üniversite’nin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen çizelge kullanılmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Bölümümüz hakkında Sık Sorulan Sorular

Üniversitemiz ve eğitim-öğretime ilişkin diğer sorularınız üniversitemiz web sitesinde yer alan Sık Sorulan Sorular Bölümüne başvurabilirsiniz.

24 June 2019, Monday 5928 kez görüntülendi